Regulamin darowizn

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO
FUNDACJI AUTYZM UP

z dnia 26.05.2016 roku

Postanowienia ogólne
§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego Fundacji Autyzm Up dostępnego pod adresem https://kampusautyzmup.pl/
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  1. „Usługodawca” – Fundacja Autyzm Up w Zdzięsławicach (32-091) przy ul. Jakubowy Szlak 34,  adres do korespondencji: ul. Galicyjska 110 (32-087) Zielonki, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000555947; NIP 9452184262, REGON 361412059, adres poczty elektronicznej –biuro@autyzmup.org;
  2. „Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy Fundacji Autyzm Up, którego celem jest:
   1. Informowanie o celach i działaniach Fundacji Autyzm Up;
   2. organizacja, zarządzanie oraz nadzór nad pomocą charytatywną świadczoną przez darczyńców na rzecz Fundacji Autyzm Up;
   3. publikowanie informacji dotyczących informacji z szeroko rozumianego tematu autyzmu, w szczególności sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin w Polsce;
  3. „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
  4. „Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
  5. „Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
  6. „Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej o działalności Usługodawcy.

Akceptacja Regulaminu
§2

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu. Użytkownik zamawiający Newsletter dodatkowo akceptuje Regulamin przy zamawianiu tej Usługi.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://kampusautyzmup.pl/regulamin-darowizn/.

Warunki techniczne świadczenia Usług
§3

 1. Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
  1. przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
  2. posiadania adresu email,
  3. rozdzielczości ekranowej minimum 1024×768 pikseli,
  4. włączonej obsługi „cookies”.
 2. Jeżeli Serwis przewiduje możliwość przesyłania załączników, dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami .txt (zwykły tekst), .rtf (tekst formatowany), .doc (dokument programu Microsoft Word), .odt (dokument programu Open Office), .pdf (dokument programu Adobe Acrobat), .jpg., .gif, i .tiff (obrazy).

Użytkownik
§4

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

Usługi
§5

 1. Serwis świadczy usługi informacyjne, a także organizacyjne w zakresie działalności dobroczynnej Fundacji Autyzm Up.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu określonej w §16, która podlega określonej w tym postanowieniu akceptacji Użytkownika. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.
 4. Serwis świadczy następujące Usługi:
  1. dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,
  2. usługa wyszukiwarki internetowej informacji opublikowanych w Serwisie,
  3. możliwość pobrania materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz programu do sporządzania rocznych zeznań podatkowych i jednocześnie przekazania 1% podatku na rzecz Usługodawcy,
  4. możliwość wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego projektów,
  5. Newsletter.

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie
§6

 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wiadomości od Usługodawcy
§7

 1. Użytkownik zamawiający Newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres, działalności Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych, przy czym dochód z ich dystrybucji przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.

Ochrona prywatności i dane osobowe
§8

 1. W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

Przerwy w działaniu Serwisu
§9

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne
§10

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem biuro@autyzmup.org lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

Czas trwania umowy i jej zakończenie
§11

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres biuro@autyzmup.org bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).

Zmiany regulaminu
§12

 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

Prawo i jurysdykcja właściwa
§13

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

Postanowienia końcowe
§14

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 09.03.2021 r.

 

Zapisz się do newslettera